Nacházíte se v: Obecní úřad / GDPR

Informace k ochraně osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“).

Obec Jilem, Jilem 23, Jilem, 378 53 Strmilov, IČ 00666432 jako správce/zpracovatel prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením GDPR a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž se zásadami stanovenými v Nařízení GDPR:

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování.
 • Účelové omezení (zpracovávání osobních údajů jen pro určité výslovně vyjádřené a legitimní účely).
 • Minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracovávání osobních údajů pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu).
 • Přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobních údajů byly bezodkladně opraveny nebo vymazány).
 • Omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy).
 • Integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

Obec Jilem zpracovává vaše osobní údaje pouze z následujících právních titulů pro zpracování osobních údajů.

Plnění právní povinnosti

Právní předpis po správci požaduje, aby osobní údaj zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.

Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se například o situace, kdy je správci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.

Plnění smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.

Souhlas

V případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Oprávněný zájem

Právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.

Ochrana životně důležitého zájmu

V případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

Podle nařízení GDPR má subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15),
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16),
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17),
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18),
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20),
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno výše uvedené nařízení.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 odst. 7 nařízení je pro Obec Jilem, Jilem 23, Jilem, 378 53 Strmilov, IČ 00666432, Bc. Martina Tomšů, telefon: 721 942 279, e-mail: poverenec.dacicko@gmail.com

Práva subjektu údajů lze uplatňovat:

 • písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu nemusí být úředně ověřen, avšak v případě pochybností s identifikací žadatele může správce takový požadavek vznést; osobní písemné doručení na podatelnu, kde dojde k ověření totožnosti,
 • e-mailem, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem,
 • datovou schránkou.

Zpracovává-li obec Jilem osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: obecjilem@centrum.cz, přičemž v některých případech může být subjekt údajů vyzván k další identifikaci,
 • zasláním zprávy do naší datové schránky, ID datové schránky:w8ha7sk
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu: Bc. Martina Tomšů, přičemž v některých případech může být subjekt údajů vyzván k další identifikaci.

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů o práva subjektu údajů podle nařízení GDPR obcí Jilem jako správcem osobních údajů

Sazebník úhrad zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělením nebo s učiněním požadovaných úkonů na základě žádosti subjektu údajů o práva subjektu údajů podle nařízení GDPR u obce Jilem.

 1. Obec Jilem může uložit přiměřený poplatek dle tohoto Sazebníku úhrad:
  • jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují,
  • pokud subjekt údajů žádá o více než jednu kopii zpracovávaných osobních údajů, může obec Jilem za druhou a další kopie účtovat přiměřený poplatek dle tohoto Sazebníku úhrad.
 2. Žadatel – subjekt údajů uhradí obci Jilem náklady ve výši:
  • 3,- Kč za pořízení jedné strany výtisku formátu A4 nebo kopie, 4,50 Kč za pořízení oboustranného výtisku (kopie) formátu A4,
  • 12,- Kč za 1 kus CD-R, 15,- Kč za 1 kus DVD-R,
  • náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb,
  • 348,- Kč za každou započatou hodinu výkonu zpracování žádosti, je-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená.

V případě, že obec Jilem bude za zpracování žádosti nebo pořízení kopií požadovat úhradu, písemně předem oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli. V oznámení uvede, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena.

Vyřízení žádosti nebo poskytnutí kopií, za které bude požadována úhrada nákladů, je podmíněno zaplacením požadované úhrady.

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec Jilem žádost odloží, pokud se jednalo o žádost zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, nebo žadateli poskytne pouze jednu kopii, pokud jich žadatel požadoval více.

Úhradu nákladů lze složit buď v hotovosti v pokladně Obecního úřadu obce Jilem, adresa: Jilem 23, nebo převodem na příjmový účet obce 603755349/0800.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2019.