Nacházíte se v: Obecní úřad / Povinné informace

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

Obec Jilem

2. Důvod a způsob založení

Obec Jilem vznikla dne 1. ledna roku 1990 rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, dle ustanovení §11 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410/1192 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.

3. Organizační struktura

Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty a účetní obce na adrese:

Obec Jilem
Jilem 23
378 53 Strmilov

4. Kontaktní spojení

Obec Jilem
Jilem 51
378 53 Strmilov

mobil: +420 602 113 893

e-mail: obecjilem(a)centrum.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Jilem
Jilem 51
378 53 Strmilov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Jilem
Jilem 51
378 53 Strmilov

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 17:00 – 19:00

4.4 Telefonní čísla

 +420 602 113 893

4.5 Adresa internetové stránky

http://obecjilem.cz

4.6 Adresa e-podatelny

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., pobočka Studená
číslo účtu: 0603755349/0800 (pokud není ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu)

6. IČ

00666432

7. DČ

CZ00666432, nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet obce včetně změn a závěrečný účet obce, jakož i případné další dokumenty najdete na https://www.obecjilem.cz/obecni-urad/uredni-deska/

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

Formuláře, které nejsou k dispozici na obecním úřadě Jílem.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete požádat na OÚ Jilem nebo pověřený MěÚ Jindřichův Hradec.

Veškeré návody lze najít na portálu veřejné zprávy zde.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydávané právní předpisy

Obec Jilem vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Jilem poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Povinně zveřejňované informace – § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Veřejně přístupné registry, evidence, seznamy nebo rejstříky – informace dle § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.
  • V současnosti obec nevede žádné veřejně přístupné rejstříky tohoto charakteru.

Odpovědi na žádost a výroční zpráva